Regulamin sklepu internetowego flowperfumes.com

 

Niniejszy Regulamin zawiera zasady funkcjonowania sklepu flowperfumes.com. Znajdziesz tutaj w szczególności informacje o zasadach składania zamówienia, prawie do odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową.

 

§1

Definicje 

Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem flowperfumes.com.

Sprzedawca– FLOW PERFUMES Łukasz Szewczak, z siedzibą ul. Ryszarda 59, 05-806 Komorów, NIP: 534-25-05-668, REGON: 361800577, adres poczty elektronicznej: info@flowperfumes.com

Klient – Każda osoba robiąca zakupy w Sklepie i zawierająca ze Sprzedawcą umowę kupna sprzedaży na odległość. 

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego (przedsiębiorca na prawach konsumenta).

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży

Dane Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy, w szczególności do reklamacji i zwrotów: FLOW PERFUMES Łukasz Szewczak, z siedzibą ul. Ryszarda 59, 05-806 Komorów, info@flowperfumes.com, nr tel. +48 570 400 680.

 

§2

 Postanowienia wstępne 

 1.  Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.flowperfumes.com oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2.  Regulamin jest dostępny w sposób nieprzerwany na stronie internetowej www.flowperfumes.com w sposób umożliwiający jego pobranie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3.  Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, dostępu do przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz niezbędne pliki cookies, a także do poczty elektronicznej. Ponadto do dokonania zakupów wymagane jest ukończenie procesu składania zamówienia podczas którego konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 4.  W przypadku ogłoszenia obniżenia ceny towaru, Sprzedawca informuje o najniższej cenie z okresu 30 dni przed obniżką ceny, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług

§3

Dokonywanie zakupów w Sklepie

 1. Cena towaru brutto zawierająca podatek VAT podana jest na stronie Sklepu. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia 
 2. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. W celu zawarcia umowy, konieczne jest złożenie przez Klienta zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” na stronie podsumowującej zamówienie.  Do złożenia zamówienia wymagane jest uprzednie dodanie produktów do koszyka, uzupełnienie danych i zaakceptowanie wymaganych zgód. 
 4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy. 
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu, które mogą być spowodowane brakiem kompatybilności Sklepu z urządzeniami, z których korzysta Klient, siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub usterkami technicznymi po stronie dostawców określonych towarów.
 7. Klient dokonując zakupów w sklepie akceptuje Regulamin.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności danych wpisanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. W takiej sytuacji sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem. 
 9. Klient i Sprzedawca związani są ceną produktu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia w Sklepie.

§4

Dostawa i płatności

 

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Europy oraz USA.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 dni Roboczych. 
 4. W Sklepie honorowane są formy płatności dostępne w procesie składania zamówienia, obejmujące w szczególności przelew tradycyjny oraz płatności elektroniczne.
 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 1. Płatność gotówką za pobraniem.
 2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 33 1940 1076 3186 3258 0000 0000 dla płatności w złotych polskich;
 3. Płatności elektroniczna za pośrednictwem PayU.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Produkty (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę, lub w urzędzie Pocztowym. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta, Poczta zwróci przesyłkę Sprzedającemu (po 14 dniach od pierwszej próby doręczenia). W takiej sytuacji Sprzedawca może wezwać klienta do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie Umowy sprzedaży przez klienta, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów przesyłki w obie strony przez klienta.

 

§5

Niezgodność towaru z umową; reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o prawach konsumenta. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 31 grudnia 2022 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta wynikają w szczególności z Kodeksu Cywilnego (w szczególności z art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). W przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 roku zastosowanie znajdują postanowienia opisane poniżej.
 2. W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o prawach konsumenta.  Sprzedawca niniejszym informuje o przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową. Konsument ma prawo skorzystać z gwarancji, o ile została udzielona. Konsument przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy towar jest sprzedawany jako posiadający wadę, jest ona opisana w treści karty produktu.
 3. Przed złożeniem reklamacji i wysyłką Produktu do Sprzedawcy, Klient jest proszony o kontakt telefoniczny +48 570 400 680 lub za pomocą wiadomości elektronicznej (info@flowperfumes.com) ze Sprzedawcą celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego i rozwiązania problemu.
 4. Adres korespondencyjny właściwy do reklamacji oraz adres do zwrotu towaru to FLOW PERFUMES Łukasz Szewczak, ul. Ryszarda 59, 05-806 Komorów. 
 5. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji oraz przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. 
 9. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 10. W określonych w ustawie o prawach konsumenta przypadkach konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W szczególności dotyczy to sytuacji w której Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności towaru z umową lub nie doprowadził do zgodności towaru z umową.
 11. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny. 
 12. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 13. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 14. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. 
 15. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 16. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 17. Sprzedawca stosuje się do przepisów rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta w zakresie dotyczącym umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 18. W przypadku, gdy na towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie towaru w Sklepie.
 19. W stosunku do podmiotów innych niż Konsument w rozumieniu niniejszego regulaminu, Sprzedawca wyłącza całkowicie odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 

§6

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (info@flowperfumes.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wypełnienie formularza odstąpienia od umowy będącego załącznikiem nr 1 lub pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 
 5. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 6. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 7. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres: FLOW PERFUMES Łukasz Szewczak, ul. Ryszarda 59, 05-806 Komorów. 
 8. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni.
 9. Będą Państwo musieli ponieść wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do umowy:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów, higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu (patrz: definicja „Konsumenta").

 

§7

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów przy użyciu Danych Sprzedawcy.
 2. W przypadku chęci złożenia reklamacji, Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.
 3. Sprzedawca  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 4. Sprzedawca umożliwia dołączenie do listy newslettera i zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci newslettera. 
 5. Zawarcie umowy wymaga wypełnienia i przesłania formularza w którym należy podać adres-email oraz numer telefonu. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez użytkownika wiadomości e-mail z potwierdzeniem dołączenia do newslettera.
 6. Treści zawarte w newsletterze podlegają ochronie praw autorskich. Zakazane jest ich kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy.
 7. Przesyłanie za pośrednictwem formularza treści bezprawnych jest zabronione.
 8. Konsument może odstąpić od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w terminie 30 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny, przekazując informację Sprzedawcy. Niezależnie od tego, użytkownik może w każdej chwili złożyć oświadczenie o rezygnacji z otrzymywania newslettera. 
 9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności świadczenia z umową wobec konsumenta na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta oraz w regulaminie Sprzedawcy.

 

§8

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych ich odbiorców oraz praw Klienta zawarte zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.flowperfumes.com

 

§9

Opinie

 1. Sprzedawca weryfikuje opinie na temat usług i towarów i wdrożył odpowiednie rozwiązania w celu oceny ich autentyczności. Po wystawieniu opinia jest weryfikowana przez pracownika sklepu. Jeżeli zachodzą wątpliwości co do autentyczności opinii, są one wyjaśniane na podstawie przedstawionych dowodów na zakup określonej usługi. Jeżeli okaże się, że dane zawarte w opinii oraz uzyskane podczas wyjaśnień, nie mogą zostać powiązane z zamówieniem, które było przedmiotem opinii, opinia taka jest usuwana.
 2. Publikujemy wszystkie opinie (zarówno pozytywne, jak i negatywne) i nie ingerujemy w ich treść, nie oferujemy dodatkowych korzyści związanych z wystawieniem opinii lub jej wycofaniem. 
 3. Z powyższych względów możemy zapewnić, że opinie dostępne na stronie sklepu www.flowperfumes.com są weryfikowane i autentyczne oraz odzwierciedlają rzeczywiste doświadczenia zakupowe. 
 4. Opinie na temat sklepu www.flowperfumes.com mogą być wystawiane na stronach innych podmiotów. W przypadku takich opinii w zakresie oceny wiarygodności i autentyczności opinii zastosowanie znajdują zasady stosowane przez te podmioty. Ze swojej strony www.flowperfumes.com dokłada wszelkich starań by opinie na temat sklepu były zawsze wiarygodne i autentyczne.

 

§10

Dodatkowe informacje dla konsumenta

 

Perfumy które oferowane są na stronie www.flowperfumes.com są INSPIROWANE znanymi zapachami i są to ich ODPOWIEDNIKI. Nazwy oryginalnych perfum użyte są wyłącznie w celu nakreślenia linii zapachowej i nie stanowią oferty sprzedaży.

 

§11

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu oraz oferowanych towarów, w tym prawa własności intelektualnej, majątkowe i osobiste prawa autorskie należą do Sprzedawcy. Bez zgody Sprzedawcy, nie jest możliwe m.in. powielanie, przerabianie treści oferowanych przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z istotnych przyczyn, takich jak np. zmiana przepisów prawa. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmieniania cen towarów oraz promocji bez uszczerbku dla umów zawartych przed tymi zmianami. 
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Żadne z postanowień Regulaminu nie służy ograniczeniu praw konsumenta, gwarantowanym przez ustawę o prawach konsumenta oraz inne obowiązujące akty prawne. 
 6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość, przykładowo:
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu,
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
 3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Konsument może skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie: https://polubowne.uokik.gov.pl/.
 3. Archiwalne wersje regulaminu znajdują się poniżej. 

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy – skorzystanie z poniższego wzoru nie jest obowiązkowe, a jedynie rekomendowane.

 

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 
lub poza lokalem przedsiębiorstwaJa,………………….……………, niniejszym informuję o moim/odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: ………………………………..……
Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) 
na rachunek bankowy o numerze: ......................................................................................................
Numer zamówienia …………………..
Data otrzymania towaru …………………….
 
……………………………………
Podpis konsumenta(-ów)
Pobierz regulamin w formie pdf kliknij > tutaj