FLOW PERFUMES

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 9. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
 10. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy pod adresem internetowym. www.flowperfumes.pl jest prowadzony przez FLOW PERFUMES Łukasz Szewczak posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Ryszarda 59, 05-806 Komorów, NIP: 534-25-05-668, REGON: 361800577 oraz adres poczty elektronicznej: hello@flowperfumes.pl

1.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe są przetwarzane w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.3. DEFINICJE

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Konsumentowi stworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności, bez konieczności wypełniania formularza rejestracji.

KONSUMENT [dalej KLIENT] – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta gromadząca dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

LOGIN KLIENTA [LOGIN] – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, będący jednocześnie adresem email Klienta.

REGULAMIN – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.flowperfume.pl.

USŁUGODAWCA [SPRZEDAWCA]– FLOW PERFUMES Łukasz Szewczak posiadający adres miejsca wykonywania działalności przy ul. Ryszarda 59, 05-806 w Komorowie, NIP: 534-25-05-668, REGON: 361800577 oraz adres poczty elektronicznej: hello@flowperfumes.pl.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

PRODUKT – Rzecz ruchoma będąca przedmiotem sprzedaży.

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto Formularz Zamówienia.

2.1.1 Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola "Załóż konto" oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej oraz hasła.

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@flowperfumes.pl. lub też pisemnie na adres: : ul. Ryszarda 59, 05-806 w Komorów.

2.1.2 Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia możliwe jest po dodaniu przez Klienta produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym na stronie www.flowperfumes.pl, a następnie wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu w przycisk przejścia do realizacji zamówienia – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta: imienia i nazwisko/nazwa firmy, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) powinny być przesłane na adres Usługodawcy: ul. Ryszarda 59, 05-806 w Komorowie, NIP: 534-25-05-668, REGON: 361800577 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@flowperfumes.pl.

2.3.2. Usługodawca ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Ceny Produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia oraz określone w §6 ust. 6 regulaminu. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Produktów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.1.1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.1.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.1.3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.1.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność gotówką za pobraniem.

4.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

- 33 1940 1076 3186 3258 0000 0000 dla płatności w złotych polskich;

4.1.3. Płatności elektroniczna za pośrednictwem

- PayU

4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2. W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Produkty (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę, lub w urzędzie Pocztowym. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta, Poczta zwróci przesyłkę Sprzedającemu (po 14 dniach od pierwszej próby doręczenia). W takiej sytuacji, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Kupującego Sprzedawca może wezwać Kupującego do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie Umowy sprzedaży przez Kupującego, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów przesyłki w obie strony oraz wezwania do wykonania umowy, zapłaty.

 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Europy oraz USA.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 dni Roboczych.

 1. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonej przepisami Ustawy z dnia 26 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).

6.2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 • Nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.
 • Nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę albo wzór.
 • Nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia.
 • Została wydana Kupującemu w stanie niezupełnym.

6.3. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres Usługodawcy: firmę FLOW PERFUMES Łukasz Szewczak posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Ryszarda 59, 05-806 Komorów, NIP: 534-25-05-668, REGON: 361800577 oraz adres poczty elektronicznej: hello@flowperfumes.com

6.4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

 • żądać wymiany Towaru na wolny od wad,
 • żądać usunięcia wady,
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

6.5. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy w przypadku gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.

6.6. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe aby wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

6.7. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

6.8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

6.9. W przypadku gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru domaga się wymiany Towaru lub odstępuje od Umowy dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta ale na koszt Sprzedawcy.

6.10. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności. Usługodawca zaleca dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.

6.11. Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Towaru nie później jednak niż przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

6.12. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

6.13. Sposób odpowiedzi na reklamację Sprzedawca wybiera według własnego uznania:

 • pisemnie na adres reklamującego
 • drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres e-mail
 • drogą telefoniczną

6.14. Informujemy, że Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:

 • Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
 • Zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą.
 • Skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. PROMOCJE
 2. Usługodawca może może organizować i ogłaszać promocje czasowe bądź ilościowe na wybrane produkty.
 3. Udział w promocji może być ograniczony bądź regulowany poprzez dodatkowe dokumenty zawarte na stronie internetowej Sklepu (np. regulaminu promocji) przy danym towarze/usłudze.
 4. Promocje ilościowe dotyczą określonych ilości danego towaru/usługi i trwają do momentu wyczerpania zapasów, lub do momentu odwołania promocji przez Sklep.
 5. Promocje czasowe dotyczą określonych towarów/usług w danym przedziale czasowym. Trwają one do momentu wyczerpania zapasów, lub do momentu odwołania promocji przez Sklep, lub do czasowego zakończenia promocji.
 6. Zakup danego towaru/usługi w cenie promocyjnej (niezależnie od rodzaju promocji) odbywa się w momencie zakończenia procesu składania zamówienia (zawarcia umowy kupna sprzedaży) poprzez Klienta/Przedsiębiorcę.
 7. Sklep może ograniczać możliwość zamówień towarów promocyjnych w ilościach hurtowych. Każdorazowo w takim przypadku Klient/Przedsiębiorca jest informowany o ograniczeniach wynikających z zastosowań danej promocji poprzez odrębny regulamin promocji lub odpowiednie komunikaty pojawiające się na stronach internetowych Sklepu.
 8. W przypadku zakończenia promocji podczas procesu składania zamówienia przez Konsumenta. Sklep informuje o zakończeniu promocji poprzez odpowiedni komunikat pojawiający się na stronach internetowych Sklepu.
 9. DODATKOWE INFORMACJE DLA KONSUMENTA

Perfumy które oferowane są na stronie www.flowperfumes.pl są INSPIROWANE znanymi zapachami i są to ich ODPOWIEDNIKI. Nazwy oryginalnych perfum użyte są wyłącznie w celu nakreślenia linii zapachowej i nie stanowią oferty sprzedaży.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

9.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 1. 10.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Adresat:

FLOW PERFUMES Łukasz Szewczak
ul. Ryszarda 59

05-806 Komorów
www.flowperfumes.pl
hello@flowperfumes.pl

Wzór:

Ja _____________ niniejszym informuję____________ o moim____________ odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta
– Adres konsumenta
– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data